Гендерні студії в літературознавстві


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс розраховано на студентів-філологів, які бажають поглибити свої знання щодо українського та російського літературних процесів кін. ХІХ – поч. ХХ століть. Визначальною особливістю курсу є орієнтованість на комплексний міждисциплінарний підхід, який передбачає наявність філологічного, культурологічного та філософського складника в досліджуваному явищі

Мета курсу

Поглиблення літературознавчої та розвиток полікультурної компетентності; ознайомлення з міждисциплінарним науковим напрямком у сучасній гуманітарістиці (гендерні дослідження), особливостями презентації жінок-авторок у літературному процесі періоду fin de siecle в українській та російській літературах (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Олена Пчілка, Наталя Кобринська, З.Гіппіус, Л.Зінов’єва-Аннібал, О.Міре, М.Цвєтаєва та ін.), оволодіння сучасним літературознавчим категоріальним апаратом, набуття навичок текстуального аналізу, осмислення літературного тексту передусім як тексту культури

Програмні результати навчання

Знання про історію та основні набутки гендерних досліджень у літературознавстві. Засвоєння основних здобутків гінокритики та феміністської критики як методологічних підходів аналізу художнього тексту. Формування панорамного діалогічного підхіду до вивчення літературних явищ, що не обмежується історико-літературним вивченням текстів, написаних жінками, акцентувати на гендерних аспектах жіночої самопрезентації у літературі

Автори курсу

Блохіна Наталія Олексіївна

Викладачі

Блохіна Наталія Олексіївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 28 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 28 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 64 64 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0