Сучасна англійська мова з практикумом


Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Запропонований курс передбачає поглиблене вивчення сучасної англійської мови. Зміст дисципліни складається із логічно структурованих блоків практики усного і писемного мовлення, практичної граматики, практичної фонетики, стилістики, лексикології англійської мови. В основі розробки змісту курсу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching).

Мета курсу

Формування іншомовної комунікативної компетентності. Формування навичок практичного оволодіння англійською мовою на базі вивчення сучасних англомовних структур і явищ.

Програмні результати навчання

Наприкінці курсу навчання студенти повинні виявити такі вміння: - ефективно і гнучко використовувати англійську мову в освітній, професійній, суспільній та особистісній сферах діяльності; - правильно оформлювати іншомовне мовлення з точки зору ритму та інтонації; фонемно-правильної вимови звуків, звукосполучень у потоці мовлення відповідно до принципу апроксимації, а також закономірностей функціонування мови у суспільному просторі; - володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні В2 у різноманітних ситуаціях мовлення.

Автори курсу

Петрик Лада Вікторівна

Викладачі

Лабунець Юлія Олегівна, Руднік Юлія Вікторівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 28 28 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1