Сучасна англійська мова з практикумом

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Запропонований курс передбачає поглиблене вивчення сучасної англійської мови. Зміст дисципліни складається із логічно структурованих блоків практики усного і писемного мовлення, практичної граматики, практичної фонетики, стилістики, лексикології англійської мови. В основі розробки змісту курсу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching).

Мета курсу

Формування іншомовної комунікативної компетентності. Формування навичок практичного оволодіння англійською мовою на базі вивчення сучасних англомовних структур і явищ.

Програмні результати навчання

Наприкінці курсу навчання студенти повинні виявити такі вміння: - ефективно і гнучко використовувати англійську мову в освітній, професійній, суспільній та особистісній сферах діяльності; - правильно оформлювати іншомовне мовлення з точки зору ритму та інтонації; фонемно-правильної вимови звуків, звукосполучень у потоці мовлення відповідно до принципу апроксимації, а також закономірностей функціонування мови у суспільному просторі; - володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні В2 у різноманітних ситуаціях мовлення.

Автори курсу

Лада Вікторівна Петрик

Викладачі

Юлія Олегівна Лабунець, Юлія Вікторівна Руднік

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0