Українська дитяча література


Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Курс передбачає вивчення творчого доробку письменників для дітей від середини 50-х років ХІХ ст. і до сьогодення. Студенти дізнаються про специфіку дитячої літератури загалом та української зокрема; отримають знання про шляхи розвитку дитячої літератури, історичні умови формування літератури для дітей, жанри фольклорної та авторської літератури, етапи розвитку української дитячої авторської літератури; поглиблять знання з історії української дитячої літератури; матимують уявлення про місце і внесок найзначущих дитячих письменників у розвиток літератури. Студенти мають можливість поринути в дивовижний, цікавий, розмаїтий світ дитячої української літератури та збагатити і розширити свої фахові знання, поспілкуватися з сучасними письменниками у форматі літературних зустрічей.

Мета курсу

Поглиблення літературознавчої компетентності, навичок текстуального аналізу через вивчення проблематики творів для дітей, їхніх художніх особливостей та виховного значення, уміння використовувати отримані знання у професійній діяльності; сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.

Програмні результати навчання

Здантість аналізувати твори для дітей, аргументувати власні судження. Здатність сприймати літературний твір для дітей як явище мистецтва слова. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності.

Автори курсу

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна

Підрозділ

Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства,
Інститут філології

Викладачі

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 20 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 88 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0