Польська мова

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Курс спрямований на психологічне  сприйняття польської мови як зовнішнього джерела інформації й засобу комунікації; підготовку до природної комунікації в усній і письмовій формах; усвідомлення польської мови  як засобу здобуття, розширення і поглиблення системних знань, а також засобу самостійного підвищення кваліфікації та можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурних та інших компетенцій.

Мета курсу

Формування іншомовної комунікативної компетенції; розкриття потенціалу польської мови як можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурних та інших компетенцій

Програмні результати навчання

Засвоєння лексичних одиниць тематичного характеру; оперування граматичними структурами в усному і письмовому мовленні. Сприйняття на слух змісту монологічного і діалогічного мовлення у сфері комунікації; Використання засвоєного лексико-граматичного матеріалу в основних комунікативних ситуаціях неофіційного і офіційного спілкування

Підрозділ

Кафедра української літератури і компаративістики,
Інститут філології

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0