Мова професійного спілкування: французька

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів за освітніми програмами «Країнознавство», «Міжнародна інформація». Предмет навчальної дисципліни – мова ділового спілкування, окремої фахової галузі, представленої двома функціональними стилями: науковим та офіційно діловим, а також вимоги до складання та оформлення наукових текстів та ділових документів.

Мета курсу

поглиблення базової фахової компетентності у ході вивчення основ ділового спілкування французькою мовою, подальший розвиток навичок усного та писемного мовлення на базі відповідної ділової тематики: ведення ділової переписки, ділових переговорів, проведення зустрічей, спілкування по телефону, проведення презентацій тощо.

Програмні результати навчання

- володіти основами діалогічного та монологічного спілкування, комунікативною техно¬логією побудови різноманітних видів діалогічного мовлення (діалог-розпитування, діалог-спонукання до дії, діалог-обмін інфо¬рмацією, думками і поглядами, діалог-суперечка, діалог етике¬тного характеру, інтерв'ю) та монологічного мовлення (монологу-опису, монологу-повідомлення, монологу-роздуму, монологу-порівняння, публічного виступу); - знати специфіку ділової й економічної тематики; правила оформлення ділового листа на французькій мові; бізнесову лексику та фразеологію; - вміти вести ділове листування; складати різні види ділового листа (замовлення, вимога, претензія тощо) та інші різновиди ділової кореспонденції (біографія, заява про прийняття на роботу, участь у конференції тощо), спілкуватися по телефону, влаштовувати ділові зустрічі, презентації; брати участь у дискусіях. - вміти користуватися довідковою літературою і використовувати міждисциплінарні знання з інших предметів при підборі, систематизації і інтерп¬ретації інформації

Автори курсу

Шталтовна Юлія Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства,
Інститут філології

Викладачі

Шталтовна Юлія Анатоліївна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 28 28 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1