Мова професійного спілкування: іспанська

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів за освітніми програмами «Країнознавство», «Міжнародна інформація». Предмет навчальної дисципліни – мова ділового спілкування, окремої фахової галузі, представленої двома функціональними стилями: науковим та офіційно діловим, а також вимоги до складання та оформлення наукових текстів та ділових документів.

Мета курсу

поглиблення базової фахової компетентності у ході вивчення основ ділового спілкування іспанською мовою, подальший розвиток навичок усного та писемного мовлення на базі відповідної ділової тематики: ведення ділової переписки, ділових переговорів, проведення зустрічей, спілкування по телефону, проведення презентацій тощо.

Програмні результати навчання

- Володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних фонетичних, лексичних, граматичних, словотворчих явищ і закономірностей функціонування іспанської мови, її функціональних різновидів; - знати лексичні одиниці ділового спілкування - вміти оперувати знаннями в ході побудови власних висловлювань; використовувати отримані відомості у бесіді; розпізнавати в тексті і вживати безеквівалентну лексику в рамках вивчених тем, ситуацій ділового спілкування і комунікативних сфер; - вміти спілкуватися у межах, окремої фахової галузі, представленого двома функціональними стилями: науковим та офіційно діловим, а також вимоги до складання та оформлення наукових текстів та ділових документів, ведення ділової переписки, ділових переговорів, проведення зустрічей, спілкування по телефону, проведення презентацій тощо.

Автори курсу

Боса Віта Петрівна

Підрозділ

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства,
Інститут філології

Викладачі

Боса Віта Петрівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 28 28 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1