Польська мова


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс спрямований на психологічне  сприйняття польської мови як зовнішнього джерела інформації й засобу комунікації; підготовку до природної комунікації в усній і письмовій формах; усвідомлення польської мови  як засобу здобуття, розширення і поглиблення системних знань, а також засобу самостійного підвищення кваліфікації та можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурних та інших компетенцій. *Окрім студентів, які навчаються за спеціалізацією «Слов’янські мови (польська)» спеціальності «Філологія (переклад)»

Мета курсу

Формування іншомовної комунікативної компетенції; розкриття потенціалу польської мови як можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурних та інших компетенцій

Програмні результати навчання

Засвоєння лексичних одиниць тематичного характеру; оперування граматичними структурами в усному і письмовому мовленні. Сприйняття на слух змісту монологічного і діалогічного мовлення у сфері комунікації; Використання засвоєного лексико-граматичного матеріалу в основних комунікативних ситуаціях неофіційного і офіційного спілкування

Автори курсу

Брацкі Артур Себастіан

Викладачі

Брацка Марія Валентинівна, Пухонська Оксана Ярославівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1