Етнокультура і дипломатія країн світу

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Дисципліна «Етнокультура і дипломатія країн світу» вивчає загальні теоретичні поняття етнокультури, розглядає етнокультурні особливості дипломатичної роботи у різних країнах світу. Наголошується на важливості вивчення партнера як представника тієї чи іншої етнокультури, вплив етнокультури на міжособистісні контакти як важливої складової роботи дипломата та бізнесмена. 

Мета курсу

Надання майбутнім фахівцям знань та вмінь, пов’язаних з етнокультурними характеристиками дипломатичної діяльності, державного протоколу, етикету та ділового спілкування іноземних держав.

Програмні результати навчання

Знати:  національні особливості ділового спілкування, етикету й протокольної практики провідних держав різних регіонів світу;  етнонаціональні особливості менталітету та релігійно-філософських уявлень різних народів в контексті їхнього впливу на дипломатичні та ділові контакти;  специфіку невербальних засобів спілкування у різних народів;  порядок звернень і титулів у деяких державах світу;  особливості дипломатичних служб і кадрової політики в зовнішньополітичних відомствах іноземних держав;  специфіку культурної дипломатії країн світу. Вміти:  аналізувати та оцінювати форми і методи дипломатичної діяльності, враховуючи етнонаціональні особливості представників різних держав;  здійснювати порівняльний аналіз дипломатичних служб різних держав;  виявляти чинники формування особливостей менталітету й поведінки різних народів;  готувати аналітичні довідки щодо етнокультурних особливостей народів світу;  встановлювати ефективну комунікацію з представниками різних регіонів;  приймати практичні рішення, щодо оптимального застосування набутих теоретичних знань при виконанні своїх професійних обов’язків

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0