Творчі майстерні (основи літературної творчості)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Назва нашого курсу – «Творчі майстерні (основи літературної творчості)», отже, в центрі уваги перебуватиме письменник і його діяльність – творення особливої художньої реальності, її закономірності, досвід визначних представників зарубіжного і вітчизняного письменства. Викладання курсу передбачає постійну актуалізацію набутих раніше знань,  важливих для розуміння феномену творчості. *Окрім студентів, які навчаються за спеціалізацією «Літературна творчість» спеціальності «Філологія (українська мова і література)»

Мета курсу

Розширення знань у філології, філологічної ерудиції та здатності вирішувати широке коло проблем у царині філології, здатності до самостійного навчання; поглиблення знань про організацію творчого процесу праці письменника; формування навичок правильного добору та використання мовно-художніх засобів у професійній діяльності

Програмні результати навчання

Виявлення специфіки письменницької професії серед інших, особливостей літературної творчості як творчого фаху. Засвоєння сучасних систем художнього письма. Здатність організовувати творчу та інтелектуальну діяльність в контексті створення літературного матеріалу. Здатність аналізувати художній текст з точки зору використання в ньому мовно-художніх засобів та використовувати мовно-художні засоби у власній професійній діяльності

Автори курсу

Ольга Миколаївна Башкирова

Викладачі

Ольга Миколаївна Башкирова, Микола Володимирович Луцюк

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0