Музична журналістика, музична критика і PR

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

«Музична журналістика, музична критика і PR» є дисципліною науково-практичного спрямування, що предебачає практичне опанування студентами специфічної музично-літературної діяльності – музичної критики і журналістики, які є прикладним різновидом сучасного музикознавства. Зміст курсу представлений теоретичним та практичними модулями, що спрямовані на систематизацію уявлень студентів про культуротворчі процеси в сучасному музичному мистецтві а також розвиток і поглиблення їхньої інформаційно-комунікативної та медіакомпетентностей, що забезпечать успішну професійну діяльність майбутнім фахівцям.

Мета курсу

Мета курсу – розширення комунікативної, інформаційної, науково-дослідної, самоосвітньої, мистецтвознавчої компетентностей за спеціальністю 025 Музичне мистецтво

Програмні результати навчання

Студент має знати: історичні етапи, особливості становлення та розвитку музично-критичної думки в Україні, Європі і США; інститути та проблематику (стилі, напрями, специфікацію) сучасної музичної культури в Україні і світі (академічної і популярної); напрями, тенденції та чинники формування сучасного музично-критичного дискурсу; основні стратегії менеджменту та PR у галузі сучасної музичної культури (академічної і популярної); основні стилі та жанри критичного дискурсу у галузі музичної журналістики; повний цикл та специфіку діяльності редакції провідних музичних видань (друкованих і веб-джерел) в Україні і світі; основи SMM-менеджменту. Студент має вміти: визначати стильову та жанрову приналежність явищ сучасної музичної культури, а також їхню художню вартість у вітчизняному та європейському контексті; створювати контент на відповідну тематику для традиційних (друковані джерела, радіо, телебачення) та новітніх медіа, вільно послуговуючись друкованими та інтернет-джерелами для пошуку, аналізу та систематизації інформації; грамотно оперувати термінами і поняттями, що складають категоріальний апарат навчального курсу; забезпечувати журналістський та/або PR супровід музичних проектів/подій, а саме: здійснювати стратегічне планування щодо просування музичних проектів/подій; складати тексти будь-якого обсягу, різних за жанрами та стилями відповідно до запиту (анонс; анотація; прес-реліз; огляд, рецензія тощо); організовувати та здійснювати редакційну діяльність музичного видання з урахуванням його специфіки.

Автори курсу

Ягодзинська Ірина Олександрівна

Підрозділ

Кафедра інструментально-виконавської майстерності,
Інститут мистецтв

Викладачі

Сподаренко Віктор Михайлович, Ягодзинська Ірина Олександрівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0