Антиутопія ХХ століття


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – особливості зображення в художній літературі спроектованих на майбутнє небезпечних соціальних тенденцій сучасності, художнього втілення уявлень, що спростовують можливість побудови ідеального суспільства та передбачають катастрофічні наслідки, спричинені експериментами над людством заради примарних ідеалів

Мета курсу

Філологічна – розширення знань, філологічної ерудиції та здатності вирішувати широке коло проблем у царині філології, здатності до самостійного навчання. Поглиблення літературознавчої компетентності, навичок текстуального аналізу; Журналістська – розширення знань завдяки ознайомленню з критикою абсурдного соціального устрою, зображеного в антиутопії, журналістської ерудиції, здатності до самостійного навчання. Поглиблення журналістської компетентності, навичок аналізу соціально-політичної ситуації в суспільстві; Історична – розширення знань завдяки ознайомленню з історико-філософськими поглядами на державну систему, експерименти над людством задля створення ідеального суспільства, сатиричним осмисленням утопічних ідей. Поглиблення історичної компетентності, навичок аналізу історичних наслідків соціальних та політичних змін Поглиблення компаративної, полікультурної компетентностей, навичок літературної критики; поглиблення соціально-політичної компетентності

Програмні результати навчання

Здатність демонструвати знання з теорії та історії антиутопії: жанрово-стильова специфіка, взаємодія з філософським та соціально-політичними ідеями; Здатність практично з’ясовувати жанрово-стильову приналежність конкретного твору; Здатність демонструвати знання та розуміння широкого літературно-мистецького та соціально-політичного контексту конкретної антиутопії (у т.ч. зарубіжного); Здатність застосовувати набуті знання щодо антиутопії ХХ століття при виконанні завдань у суміжних дисциплінах

Автори курсу

Олійник Світлана Миколаївна

Підрозділ

Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства,
Інститут філології

Викладачі

Олійник Світлана Миколаївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0