Старовинна клавірна музика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальний курс «Старовинна клавірна музика» призначений для ознайомлення студентів із клавірною спадщиною композиторів Італії, Франції, Німеччини періоду з ХVІ і до середини ХVІІІ ст., твори яких є найбільш значимими для цього періоду і визначають стиль доби. Ці знання мають сприяти професійному осмисленню та виконанню їх у своїй подальшій професійній роботі. Завдання навчального курсу «Старовинна клавірна музика»: сформувати у студентів знання старовинної клавірної музики та вміння її виконувати; ознайомити зі стилістикою старовинної клавірної музики; надати студентам основні знання про інструментарій визначеної доби; ознайомити з конструкцією інструментів і їх художніми можливостями, нотними та теоретичними матеріалами; надати основну інформацію про інших композиторів-сучасників; сформувати основні базові знання про історичні події, що вплинули на художню творчість. Засвоєння навчального курсу «Старовинна клавірна музика» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок із таких фахових дисциплін: основний музичний інструмент; оркестровий клас; теорія та історія музичних стилів; методика викладання музики.

Мета курсу

Метою навчального курсу «Старовинна клавірна музика» є розширення та формування загальних і фахових компетентностей, зокрема: – комунікативної (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності; здатність працювати у команді; вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення; здатність до професійного спілкування іноземною мовою); – інформаційної (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел, необхідної для навчальної і педагогічної діяльності; здатність до ефективного використання інформаційних технологій у соціальній та професійній діяльності); – методологічної (здатність визначити малодосліджені аспекти у галузі інструментального мистецтва, які є актуальними для розвитку педагогічної науки і мистецтвознавства; розуміння методології освіти; володіння методологією науково-педагогічного дослідження, дотримання логіки наукового пошуку через раціональне застосування методологічних підходів, методів і засобів у процесі виконання індивідуального науково-дослідного завдання); – самоосвітньої (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у музично-педагогічній діяльності; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху) – інструментально-педагогічної (здатність застосовувати інструментально-виконавські уміння у навчальній, педагогічній та концертно-виконавській діяльності; знання інструментально-педагогічного репертуару та володіння методами роботи над творами різної форми, жанру, стилю; володіння методами навчання гри на музичному інструменті); – музично-теоретичної (знання теорії музичної освіти в Україні та за рубежем, принципів і методів навчання студентів вищих мистецьких навчальних закладів; здатність застосовувати у навчальній та професійній діяльності знання з історії і теорії музики, сольфеджіо, гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів).

Програмні результати навчання

За результатами вивчення навчального курсу «Старовинна клавірна музика» студенти набудуть знання із історії старовинної клавірної музики та практичні вміння її виконувати; ознайомляться зі стилістикою старовинної клавірної музики; ознайомляться з конструкцією інструментів і їх художніми можливостями, нотними та теоретичними матеріалами.

Автори курсу

Свириденко Наталія Сергіївна

Викладачі

Свириденко Наталія Сергіївна

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0