Клавішні інструменти і клавірне виконавство

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальний курс «Клавішні інструменти і клавірне виконавство» передбачає ознайомлення студентів із типами професійних клавішних музичних інструментів, їхньою історією розвитку та будовою, музичним матеріалом, що відповідає кожному з цих інструментів, манерою виконання. Ці знання мають сприяти визначенню віку, матеріалів, типу конструкції, технології виробництва, художньої цінності та відповідності можливостям інструментів виконання в автентичній манері та сучасне осмислення клавірної спадщини. Завдання навчального курсу «Клавішні інструменти і клавірне виконавство»: сформувати у студентів знання з історії походження клавішних музичних інструментів, їх виготовлення та практичного застосування; ознайомити з виконавською практикою на клавішних музичних інструментах; надати студентам основи з курсу інструментознавства; ознайомити з репертуаром клавірної музики у відповідності до інструментів та до втілення художнього образу; надати основну інформацію про відомих майстрів, мануфактур, фабрик та концернів – виробників клавішних музичних інструментів; сформувати необхідні базові знання про технічні можливості клавішних музичних інструментів та їх стилістику. Засвоєння навчального курсу «Клавішні інструменти і клавірне виконавство» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок із таких фахових дисциплін: основний музичний інструмент; оркестровий клас; теорія та історія музичних стилів; методика викладання музики.

Мета курсу

Метою навчального курсу «Клавішні інструменти і клавірне виконавство» є розширення та формування загальних і фахових компетентностей, зокрема: – комунікативної (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності; здатність працювати у команді; вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення; здатність до професійного спілкування іноземною мовою); – інформаційної (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел, необхідної для навчальної і педагогічної діяльності; здатність до ефективного використання інформаційних технологій у соціальній та професійній діяльності); – методологічної (здатність визначити малодосліджені аспекти у галузі інструментального мистецтва, які є актуальними для розвитку педагогічної науки і мистецтвознавства; розуміння методології освіти; володіння методологією науково-педагогічного дослідження, дотримання логіки наукового пошуку через раціональне застосування методологічних підходів, методів і засобів у процесі виконання індивідуального науково-дослідного завдання); – самоосвітньої (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у музично-педагогічній діяльності; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху). – інструментально-педагогічної (здатність застосовувати інструментально-виконавські уміння у навчальній, педагогічній та концертно-виконавській діяльності; знання інструментально-педагогічного репертуару та володіння методами роботи над творами різної форми, жанру, стилю; володіння методами навчання гри на музичному інструменті); – музично-теоретичної (знання теорії музичної освіти в Україні та за рубежем, принципів і методів навчання студентів вищих мистецьких навчальних закладів; здатність застосовувати у навчальній та професійній діяльності знання з історії і теорії музики, сольфеджіо, гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів).

Програмні результати навчання

За результатами вивчення навчального курсу «Клавішні інструменти і клавірне виконавство» студенти набудуть знання з історії походження клавішних музичних інструментів, їх виготовлення та практичного застосування; ознайомляться з виконавською практикою на клавішних музичних інструментах, з репертуаром клавірної музики; дізнаються основні історичні факти про відомих майстрів, мануфактур, фабрик та концернів – виробників клавішних музичних інструментів.

Автори курсу

Свириденко Наталія Сергіївна

Викладачі

Свириденко Наталія Сергіївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0