Історія і теорія музичних стилів

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальний курс «Історія і теорія музичних стилів» полягає у знанні музичних стилів. Завдання курсу «Історія і теорія музичних стилів»: ознайомлення студентів з історією та теорією музичних стилів; усвідомлювати основні ознаки музичного стилю; уміти реалізувати знання на практиці. З метою формування професійного погляду та знань на початку навчання рекомендовано викласти концепцію дисципліни вцілому та ознайомити з перспективним планом та завданнями у їхній послідовності. Студенти ознайомляться із історичними, естетичними та практичними матеріали від доби Античності, доби Просвітництва і до сучасного мистецтва ХХІ століття.

Мета курсу

Метою навчального курсу «Історія і теорія музичних стилів» є розщирення та формування загальних і фахових компетентностей, зокрема: – комунікативної (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності; здатність працювати у команді; вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення; здатність до професійного спілкування іноземною мовою); – інформаційної (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел, необхідної для навчальної і педагогічної діяльності; здатність до ефективного використання інформаційних технологій у соціальній та професійній діяльності); – методологічної (здатність визначити малодосліджені аспекти у галузі інструментального мистецтва, які є актуальними для розвитку педагогічної науки і мистецтвознавства; розуміння методології освіти; володіння методологією науково-педагогічного дослідження, дотримання логіки наукового пошуку через раціональне застосування методологічних підходів, методів і засобів у процесі виконання індивідуального науково-дослідного завдання); – самоосвітньої (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у музично-педагогічній діяльності; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху); – інструментально-педагогічної (здатність застосовувати інструментально-виконавські уміння у навчальній, педагогічній та концертно-виконавській діяльності; знання інструментально-педагогічного репертуару та володіння методами роботи над творами різної форми, жанру, стилю; володіння методами навчання гри на музичному інструменті); – музично-теоретичної (знання теорії музичної освіти в Україні та за рубежем, принципів і методів навчання студентів вищих мистецьких навчальних закладів; здатність застосовувати у навчальній та професійній діяльності знання з історії і теорії музики, сольфеджіо, гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів).

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчального курсу «Історія і теорія музичних стилів» студенти ознайомляться з історичними фактами розвитку музичної культури, ґрунтовними теоретичними наробками щодо осмислення музичного мистецтва, рисами, що характеризують стиль у музиці.

Автори курсу

Свириденко Наталія Сергіївна

Викладачі

Свириденко Наталія Сергіївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0