Камерний ансамбль

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальний курс «Камерний ансамбль» сприяє вихованню професійного музиканта і передбачає розвиток навичок ансамблевої гри в обсязі, необхідному для подальшої практичної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва. Даний курс покликаний практично реалізовувати сучасні художньо-естетичні принципи музичного виконавства, педагогіки й виховання майбутніх фахівців. Серед інструментальних складів камерного ансамблю виділено тріо (фортепіано, скрипка, віолончель), струнний квартет (дві скрипки, альт, віолончель), квінтет духових (флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна), камерні ансамблі змішаних складів в різних комбінаціях (фортепіано, струнні, духові, ударні, арфа та ін). Робота в класі камерного ансамблю повинна бути спрямована на усвідомлення та творче втілення студентами змісту, форми, стилю творів, які вони вивчають та на володіння різноманітними засобами художньої майстерності. Навчання у класі камерного ансамблю має сприяти формуванню творчої особистості майбутнього фахівця, виховання смаку, розвитку професійної творчості, розширенню музичного світогляду.

Мета курсу

Метою навчального курсу "Камерний ансамбль" є розщирення та формування загальних і фахових компетентностей, зокрема: - комунікативної (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності; здатність працювати у команді; вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення); - інформаційної (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел, необхідної для осмислення і відтворення художніх інтерпретацій камерної музики); - самоосвітньої (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію; прагнення до особистісно- професійного лідерства та успіху); - інструментально-виконавської (вільне володіння музичним інструментом (інструментами) та здатність його використовувати у навчальній і концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, транспонування, добору музики на слух; сформованість навичок оркестрової та ансамблевої гри; здатність до колективного музикування); - художньо-естетичної (сформованість системи художньо-естетичних, мистецтвознавчих та культурологічних знань; здатність аналізувати, оцінювати й інтерпретувати культурні явища різних епох, мистецькі твори різних стилів, жанрів і форм, уміння висловлювати й аргументувати власні оцінні судження і позиції).

Програмні результати навчання

За результатами вивчення навчального курсу "Камерний ансамбль" студенти набудуть знання, уміння та навички роботи над різножанровими та різнохарактерними музичними творами як індивідуально, так і у малих групах, та їх виконання на публіці.

Автори курсу

Плохотнюк Олександр Сергійович

Викладачі

Гаркуша Людмила Іванівна, Економова Ольга Серафимівна, Плохотнюк Олександр Сергійович

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 2 1 0
Максимальна кількість 2 1 0