Дитяча інструментальна музика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальний курс «Дитяча інструментальна музика» призначений для ознайомлення студентів із творчістю композиторів різних епох, направленою для роботи з дітьми. У контексті вивчення дисципліни студенти ознайомляться із історією становлення музичного репертуару для дітей, вивчати специфіку навчання гри на інструменті дітей різного віку (від дошкільного до юнацького), вивчатимуть та аналізуватимуть твори із дитячих циклів. Ці знання мають сприяти професійному осмисленню та виконанню їх у своїй подальшій професійній роботі. Завдання навчального курсу «Дитяча інструментальна музика»: сформувати у студентів знання дитячої інструментальної музики та вміння її аналізувати та виконувати; ознайомити зі методичними основами навчання дітей гри на музичному інструменті; надати студентам основні знання про історію становлення дитячої інструментальної музики; надати інформацію про творчість композиторів різних епох, направлену на роботу з дітьми; розширити педагогічний репертуар студентів. Засвоєння навчального курсу «Дитяча інструментальна музика» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок із таких фахових дисциплін: основний музичний інструмент; додатковий музичний інструмент; історія музики; сольфеджіо; методика викладання музики; вікова психологія; педагогіка.

Мета курсу

Метою навчального курсу "Дитяча інструментальна музика" є розщирення та формування загальних і фахових компетентностей, зокрема: – комунікативної (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності; здатність працювати у команді; вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення); – інформаційної (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел, необхідної для навчальної і педагогічної діяльності; здатність до ефективного використання інформаційних технологій у соціальній та професійній діяльності); – методологічної (здатність визначити методичні труднощі у галузі мистецької освіти, які є актуальними для розвитку педагогічної науки і мистецтвознавства; розуміння методології освіти; володіння методологією науково-педагогічного дослідження); – самоосвітньої (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у музично-педагогічній діяльності; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху); – інструментально-педагогічної (здатність застосовувати інструментально-виконавські уміння у навчальній, педагогічній та концертно-виконавській діяльності; знання інструментально-педагогічного репертуару та володіння методами роботи над творами різної форми, жанру, стилю; володіння методами навчання гри на музичному інструменті); – музично-теоретичної (знання теорії музичної освіти в Україні та за рубежем, принципів і методів навчання школярів; здатність застосовувати у навчальній та професійній діяльності знання з історії і теорії музики, сольфеджіо, гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів).

Програмні результати навчання

За результатами вивчення навчального курсу "Дитяча інстурментальна музика" студенти набудуть знання, уміння та навички, необхідні для роботи з дітьми різного віку у класі основного музичного інструменту; ознайомляться з історією розвитку інструментально-виконавської педагогіки та принципами створення композиторами дитячої інструментальної музики; розширять свій педагогічний репертуар.

Автори курсу

Соболь Наталія Віталіївна

Викладачі

Соболь Наталія Віталіївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0