Переклад термінів та термінологічних сполучень у культурі та мистецтві


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає ознайомлення студентів з основними моделями та закономірностями процесу перекладу; забезпечення глибокого засвоєння видів і типів перекладу та їх використання для правильного відтворення значень комунікативних одиниць мовою перекладу. На курсі відбувається навчання студентів труднощів перекладу термінів, які позначають  іншомовні національні реалії у культурі та мистецтві.  

Мета курсу

Метою курсу є поглиблення фахової компетентності з перекладу термінів та термінологічних сполучень у культурі та мистецтві.

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати прийом транскодування, прийом канкретизації значення, прийом генералізації значення, прийом експлікації та компресії при перекладі термінологічної лексики. Здатність повного розуміння тексту перекладачем та правильної передачі значення незнайомого терміна або термінологічного сполучення у культурі та мистецтві. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності, у своїй перекладацькій практиці.

Автори курсу

Шурма Світлана Григорівна

Викладачі

Шурма Світлана Григорівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0