Переклад термінів та термінологічних сполучень у науці і техніці

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає навчання студентів труднощів перекладу термінів, які позначають  поняття іншомовної національної терміносистеми і здебільшого спричинені дією міжмовної термінологічної інтерференції. Курс передбачає ознайомлення студентів з певною специфікою перекладу термінів у науці та техніці та їх спеціальному, професійному вживанні, ознайомлення студентів з граматичними труднощами перекладу термінологічних сполучень у науці і техніці. Студенти тренуються здійснювати переклад термінів та термінологічних сполучень

Мета курсу

Метою курсу є поглиблення фахової компетентності з перекладу вузькоспеціалізованої термінології та термінологічних сполучень у науці і техніці.

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати прийом транскодування, прийом канкретизації значення, прийом генералізації значення, прийом експлікації та компресії при перекладі термінологічної лексики. Здатність повного розуміння тексту перекладачем та правильної передачі значення незнайомого і відсутнього у словниках терміна або термінологічного сполучення. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності, у своїй перекладацькій практиці

Автори курсу

Шурма Світлана Григорівна

Викладачі

Шурма Світлана Григорівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 0 6 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0