Сучасні слов’янські літератури

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає вивчення проблем жанрів в слов'янських літературах, тексту та інтертекстуальності в дослідженнях слов'янських літератур, напрямів в слов'янських літературах, роль і значення іноземних впливів у їх генезисі та розвитку, національну специфіку напрямів, національну міфологію та її художнє конструювання в слов'янських літературах. Відбувається детальне опрацювання пам'яток слов'янських літератур, текстології та едіційної практики.

Мета курсу

Курс створений для поглиблення літературознавчої компетентності студентів, для вивчення сучасних словʼянських літератур. Курс ознайомлює студентів з традиційним і новаторським в слов'янській прозі, поезії, драматургії, з проблемами жанрів в слов'янських літературах. Курс розширює знання студентів про слов'янські літератури в контексті європейського і світового культурно-історичного процесу. Сучасний перекладач має бути обізнаний у процесах, що відбуваються у сучасних словʼянських літературах, для того, щоб кваліфіковано доносити до читацької аудиторії зміст перекладеного твору.

Програмні результати навчання

Здатність аналізувати художні твори словʼянських літератур. Здатність орієнтуватися у напрямах в слов'янських літературах, знати роль і значення іноземних впливів у їх генезисі та розвитку, розумітися на національній специфіці напрямів словʼянських літератур. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності, у своїй перекладацькій практиці.

Автори курсу

Галина Василівна Клічак

Викладачі

Галина Василівна Клічак

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (8) 0 0 8 0 0 0