Українська масова література

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає вивчення творчого доробку письменників останнього десятиліття ХХ ст. і до сьогодення. Курс поглиблює знання студентів про специфіку світової масової літератури та української зокрема. Курс навчає студентів розуміти різницю між “масовою” та “елітарною” літературою, знайомить студентів з жанрово-тематичними  різновидами  масової  літератури,  що  складають нині її жанрово-тематичний репертуар.

Мета курсу

Поглиблення літературознавчої компетентності, навичок текстуального аналізу через вивчення проблематики творів масової літератури, їхніх художніх особливостей та виховного значення, розширення знань студентів про такі сучасні поняття, як “масова” література – “ексклюзивна”, “імітована” – “автентична”, уміння використовувати отримані знання у професійній діяльності.

Програмні результати навчання

Здантість аналізувати твори масової літератури, аргументувати власні судження. Здатність сприймати літературний твір як феномен масової культури. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності.

Автори курсу

Поліщук Ярослав Олексійович

Викладачі

Поліщук Ярослав Олексійович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0