Українська література в контексті західноєвропейських літератур

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає вивчення проблем жанрів в українській та західноєвропейських літературах, тексту та інтертекстуальності в дослідженнях української та західноєвропейських літератур, напрямів в цих літературах. На курсі студенти знайомляться з літературними взаєминами Київської Русі і Західної Європи, з європейським та українським бароко, з дослідженням творчості Шевченка в європейському контексті.

Мета курсу

Курс створений для поглиблення літературознавчої компетентності студентів, для вивчення української літератури в контексті західноєвропейських літератур. Курс ознайомлює студентів з розвитком української літератури в контексті європейського літературного процесу від Середньовіччя до сучасності. При вивченні цього курсу особлива увага приділяється аналізу типологічних відповідностей і контактно-генетичних звʼязків між українською літературою та іншими літературами Європи. Особливо важливим курс є для перекладачів, адже через вивчення української та західноєвропейських літератур він допоможе перекладачу зрозуміти соціокультурні, естетичні, мовні особливості перекладу зазначених літератур.

Програмні результати навчання

Здатність аналізувати художні твори української та західноєвропейських літератур. Здатність орієнтуватися у напрямах в українській та західноєвропейських літературах, знати роль і значення іноземних впливів у їх генезисі та розвитку, розумітися на національній специфіці напрямів західноєвропейських літератур. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності, у своїй перекладацькій практиці.

Автори курсу

Гальчук Оксана Василівна

Викладачі

Гальчук Оксана Василівна

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0