Сучасна українська література

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає вивчення постмодернізму як провідного мистецького напряму кінця XX — початку XXI ст. На курсі буде вивчатися кризовий характер постмодерністської свідомості, зародження вітчизняного постмодерну  в  творчості поетів Нью-Йоркської  групи. Курс буде ознайомлювати студентів з поколінням сімдесятників та іншими групами сучасних письменників та поетів. На курсі будуть вивчатися прикмети постмодерного мистецтва: антиідеологічність, іронічність, гра, еклектизм, змішування жанрів і жанрових форм, інтертекстуальність, сюрреалістична поетика, антиідеологічність, десоціологізація, відсторонене споглядання світу, ускладнене асоціативне мислення.

Мета курсу

Курс створений для розширення знань студентів з літературного процесу, що відбувається на теренах сучасної України, для того, щоб дати студентам знання про творчі здобутки письменників, поглибити знання закономірностей розвитку мистецтва, літературних родів, жанрів зазначеного періоду, для ознайомлення студентів з сучасним українським письменством від 70-х років XX ст. до сьогодення, а також виховання високої читацької і загальної культу¬ри, гуманізму і патріотизму, вироблення естетичного смаку, формування у студентів уміння та навичок високої духовної та професійної культури.

Програмні результати навчання

Здатність аналізувати й інтерпретувати конкретний сучасний літературний твір. Здатність усвідомлювати роль художньої літератури в житті сучасної людини. Здатність уміти визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість творів сучасної української літератури. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності, у своїй перекладацькій практиці.

Автори курсу

Поліщук Ярослав Олексійович

Викладачі

Поліщук Ярослав Олексійович

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (8) 0 8 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0