Риторика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає ознайомлення студентів з історією, методологією та теорією загальної риторики, освоєння базових навичок побудови письмових творів риторичної прози: розробку системи аргументації, розташування матеріалу, вибір доречних стилістичних прийомів побудови тексту. Такі навички стануть важливим підґрунтям у роботі сучасного професійного перекладача.

Мета курсу

Поглиблене навчання філолога-перекладача історії, теорії і методології загальної риторики необхідне для формування професійної компетенції у створенні, аналізі, відтворенні та перекладі усного й писемного публічного мовлення у межах офіційно-ділового, публіцистичного та наукового функціональних стилів сучасної української літературної мови. Навчальний курс «Риторика» розроблений з метою підготовки професійних перекладачів-референтів, спічрайтерів, лінгвістів-консультантів, що здійснюють аналітичну й філологічну підтримку представників влади, бізнесу, суспільних та релігійних організацій.

Програмні результати навчання

Здатність аналізувати основні типи творів риторичної прози. Здатність аналізувати й оцінювати переконуючу аргументацію. Здатність розробляти задум аргументативного риторичного висловлювання. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності, у своїй перекладацькій практиці.

Автори курсу

Блохіна Наталія Олексіївна

Викладачі

Блохіна Наталія Олексіївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0