Теорія і практика аргументації

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Аргументація – це  раціонально-логічний спосіб впливу на свідомість людей з метою формування у них певних переконань у істинності чи доцільності тих чи інших положень. Сутність переконання. Раціонально-логічні способи впливу на свідомість людей. Побудова доведення та спростування, їх правила та можливі помилки.  Діалог та правила його побудови. Дискусія, суперечка,полеміка, застосування дозволених та недозволених прийомів.

Мета курсу

Мета курсу – розкрити особливості формування переконань, засвоїти основні принципи доведення та спростування, обґрунтування істинності та доцільності тих чи інших положень.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами знань: -про структуру міркувань, правильні та неправильні міркування; -поняття логічної форми та логічного закону; -сутність мови як знакової системи та особливості формалізованої мови; -виникнення логіки та закономірності її становлення; -значення логічного аналізу; Студенти повинні вміти: - правильно користуватися понятійним апаратом професійної галузі, чітко визначати зміст понять та проводити інші логічні операції з ними; - будувати міркування відповідно до законів мислення та логічних правил, уникати помилок та знаходити їх в міркуваннях інших; - правильно будувати доведення і спростування, аргументувати власні думки; - побудувати пояснення відповідно до певної ситуації; - правильно формулювати запитання та давати відповіді на них; - вести діалог, дискусію, полеміку.

Автори курсу

Бондар Тетяна Іванівна

Підрозділ

Кафедра філософії,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Бондар Тетяна Іванівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 16 16 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 16 16 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 80 80 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0