Технології управлінського консультування

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються основи оволодіння знаннями в галузі надання управлінських консультативних послуг, методами діагностування проблем організації та способами залучення людей до процесів змін, набуття майбутніми психологами умінь консультувати з питань управління та організаційного розвитку.

Мета курсу

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні студентами основних принципів і положень консультування з управління та організаційного розвитку, оволодіння методами діагностики проблем організації і способами залучення людей до процесів змін. Розширення загальних компетентностей у галузі технології психологічного управлінського консультування. Поглиблення фахових компетентностей консультативної практики в управлінні.

Програмні результати навчання

- володіння техніками управлінського консультування; - здатність до використання в управлінському консультуванні широкого спектру індивідуально-орієнтованих практик; - уміння застосування прийомів, механізмів, параметрів управлінського консультування в командоутворенні.

Автори курсу

Міляєва Валерія Робертівна

Викладачі

Бреус Юлія Володимирівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 3
Години (90)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0