Психологія мотивації

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються питання формування у студентів адекватного уявлення про психологічні особливості мотиваційної сфери особистості, комунікативної компетентності у галузі мотиваційного менеджменту. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через вміння складати психологічну характеристику мотиваційної сфери; враховувати мотивацію поведінки особистості в роботі конкретного колективу; впливати на формування  конструктивної мотивації поведінки; використовувати знання мотивації в процесі комунікації; вирішувати проблеми мотивації в умовах конфлікту; надавати рекомендації щодо оптимального мотивування особистості в процесі професійної діяльності.

Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів адекватного уявлення про психологічні особливості мотиваційної сфери особистості, комунікативної компетентності у галузі мотиваційного менеджменту. Розширення загальних компетентностей у галузі психології мотивації. Поглиблення фахових компетентностей психологічного аналізу та прогнозування детермінаційних механізмів та процесів мотиваційного сфери особистості.

Програмні результати навчання

- здатність до системного аналізу феномену мотивації особистості в міждисциплінарній науці; - вміння класифікації, порівняння, узагальнення складових компонентів мотиваційної сфери особистості відповідно професійного вибору; - володіти практичними технологіями оптимізації та корекції мотивації та мотивування працівників в організації.

Автори курсу

Подшивайлова Лідія Іванівна

Викладачі

Вінник Наталія Дмитрівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0