Технологія попереджання професійного вигорання

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються зовнішні і внутрішні чинники професійного вигорання, ознаки синдрому професійного вигорання, методи протидії виникненню професійного вигорання, оптимізація активності суб’єкта професійної діяльності, стадії розвитку стресового стану. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через сприяння оволодіння способами попередження виникнення дистресу, саморегуляції, релаксації і активізації, розкриття у студентів особистістного та соціального потенціалу.

Мета курсу

Засвоїти сутність та зміст профілактики професійного вигорання, розкрити зовнішні і внутрішні чинники, ознаки і методи профілактики синдрому професійного вигорання, механізми розвитку стресового стану, механізми, що забезпечують попередження професійного вигорання та підвищення рівня саморегуляції особистості у ситуації емоційного зараження при роботі із проблемними категоріями населення в умовах служби зайнятості, способи самоменеджменту; сприяння усвідомленню спеціалістами власного здоров’я як професійної цінності. Розширення загальних компетентностей у галузі психології попереджання синдрому професійного вигорання Поглиблення практичних навичок впровадження психопрофілактичних технологій професійного вигорання

Програмні результати навчання

• здатність до практичного застосування психодіагностичного інструментарію в профілактиці професійного вигорання; • володіння технологіями роботи в ситуаціях емоційного зараження при роботі із проблемними категоріями населення; • володіння основними методами профілактики розвитку стресових станів.

Автори курсу

Цюман Тетяна Петрівна

Підрозділ

Кафедра практичної психології,
Інститут людини

Викладачі

Фурман Вікторія Вікторівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 2
Години (60)
Лекції 0 0 0 8
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 8 0 8
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 4
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 40

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0