Психологічна безпека особистості

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються зміст, функції, механізми та техніки психологічної безпеки особистості, аналізуються сучасні підходи вивчення соціально-психологічних феноменів, проблем психології безпеки та пов’язаних з ними завданнями по наданню фахівцями професійної допомоги людям. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через сприяння формуванню у студентів особистістного та соціального потенціалу.

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей у галузі психології безпеки особистості та розвиток студентів як майбутніх суб’єктів фахової діяльності Розширення сутності психологічної безпеки в професійній діяльності сучасного психолога

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу соціально-психологічних феноменів, теорії та практики психологічної безпеки соціальних систем різного рівня; • сформована усвідомлена, функціональна, професійно-важлива система психологічних знань в області психологічної безпеки; • вміння використовувати психологічні техніки супроводу особистості на різних етапах її розвитку.

Автори курсу

Шевцова Олена Михайлівна

Викладачі

Ткачишина Оксана Романівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0