Робота з обдарованими дітьми

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна передбачає розгляд наступних питань: спрямована робота зі студентами, як майбутніми вчителями початкової школи щодо оволодіти теоретико-методологічними, методичними, психолого-педагогічними і процесуальними основами організації навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми: створення моделі індивідуально-особистісного розвитку кожної дитини; оволодіння методиками виявлення сфер обдарованості учнів; врахування особливостей обдарованості дітей.

Мета курсу

Поглибити знання студентів щодо виявлення, розвитку творчих нахилів та здібностей молодших школярів; ознайомити студентів із сучасними методичними діагностиками обдарованості; проаналізуватиможливості практичної реалізації отриманих знань, орієнтованих на здійснення практико-творчої діяльності з обдарованими дітьми початкової школи.

Програмні результати навчання

Опанування майбутнім учителем системи знань, умінь створювати умови для розвитку пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх індивідуальних можливостей; застосовувати знання основних положень педагогічних теорій і концепцій початкової освіти для побудови оптимальної індивідуальної програми розвитку обдарованого молодшого школяра; використовувати різноманітні організаційні форми навчання та навчальний матеріал з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, вміти диференціювати міру допомоги обдарованим школярам; сприяти виробленню навичок самоосвіти.

Автори курсу

Романенко Людмила Віталіївна

Викладачі

Романенко Людмила Віталіївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 2 4 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0