Соціальна робота в сфері дозвілля


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Зміст дисципліни передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, зокрема: опанування системою знань про сутність дозвілля, структуру, принципи, види і форми дозвіллєвої діяльності, культурно-історичні витоки організації дозвілля в Україні і за кордоном, соціальні аспекти дозвіллєвої діяльності, функції соціального працівника як організатора дозвілля, особливості соціокультурної анімації; опанування системою вмінь організовувати і проводити дозвіллєві заходи.

Мета курсу

Розширення та формування комунікативної компетенції, здатності до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності. Формування здатності працювати у команді. Розширення та поглиблення: Організаційної компетенції - Вміння здійснювати управління власною професійною діяльністю та працювати у команді. Діагностичної компетенції - Здатність визначати та враховувати у роботі різні рівні фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку особистості, її потреби, цінності, уподобання, стимулювати активність отримувачів послуг щодо самореалізації і максимального розвитку власних потенційних можливостей; здатність розуміти почуття,проявляти емпатію, співчувати людям; Технологічної компетенції - Вміння оптимально використовувати сучасні технології соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг; здатність до забезпечення високого рівня культури та відповідальності у використанні та впровадженні технологій соціальної роботи. Розширення та поглиблення вміння стимулювати особистість до саморозвитку та самореалізації через різні види творчої, суспільної активності; організовувати та скеровувати змістовне дозвілля отримувачів соціальних послуг, їхню суспільно-корисну діяльність; здійснювати різноманітну практику культурного, естетичного, художнього, спортивного, прикладного й інших типів дозвілля. Сприяння інтеграції отримувачів соціальних послуг у соціокультурний простір громади.

Програмні результати навчання

Здатність розробляти та впроваджувати різні види дозвіллєвих програм для різних груп отримувачів послуг у залежності від їх потреб. Вміння оптимально використовувати сучасні технології соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг Здатність визначати та враховувати у роботі різні рівні фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку особистості, її потреби, цінності тощо.

Автори курсу

Сапіга Світлана Володимирівна

Викладачі

Сапіга Світлана Володимирівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0