Психологія позитивного мислення

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів вмінь позитивно ставитись до власного «Я» і соціуму, попереджувати й вирішувати конфлікти, здійснювати ефективний тайм-менеджмент, розвивати власну життєву активність, працездатність та особистісну ефективність.

Мета курсу

формування у студентів загальних компетентностей (соціальна (життєва), комунікативна, самоосвітня) у галузі позитивного стилю міжособистісної взаємодії і життєпроектування. формування у студентів спеціальностей професійної (педагогічної) компетентності (освітня, психологічна, дидактична, дослідницька, рефлексивна) у галузі позитивного мислення

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - позитивного особистісного саморозвитку; - виробленню позитивних стратегій мислення у людей різного віку; - підвищення власної особистісної ефективності.

Автори курсу

Гріньова Ольга Михайлівна

Викладачі

Гріньова Ольга Михайлівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0