Тренінгові студії педагога-дослідника

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на опанування студентами знаннями та уміннями з організації пошуково-дослідницької діяльності, проектування, здійснення власного дослідження, аналізу та презентації результатів

Мета курсу

формування у студентів педагогічних спеціальностей загальних компетентностей (соціальна (життєва), інформаційна, комунікативна, самоосвітня) щодо методології та логіки педагогічного дослідження, організації та проведення педагогічних досліджень, умінь презентувати результати власного педагогічного дослідження. формування у студентів педагогічних спеціальностей професійної (педагогічної) компетентності (освітня, психологічна, дидактична, дослідницька, рефлексивна) щодо вимог до особистості педагога-дослідника, педагогічних умов проведення досліджень в освітньому процесі ДНЗ та ЗНЗ, форм представлення результатів педагогічних досліджень

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - проектування педагогічного дослідження; - проведення власних педагогічних досліджень в освітньому процесі ДНЗ та ЗНЗ; - інтерпретації, систематизації, аналізу первинної інформації за результатами дослідження; - презентація результатів педагогічного дослідження (проект, startup-проект, програма, змістово-методичне забезпечення тощо)

Автори курсу

Ганна Іванівна Іванюк

Підрозділ

Кафедра педагогіки та психології,
Педагогічний інститут

Викладачі

Світлана Павлівна Паламар

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 0 0 0 0 0