Психологія професійного успіху

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів активної життєвої позиції, готовності до самопізнання, саморозвитку; засвоєння гуманістичних принципів освіти (як пріоритетного – індивідуального, особистісно-зорієнтовного підходу); усвідомлення власної самоцінності та цінності дитини як замовника освітніх послуг

Мета курсу

формування у студентів педагогічних спеціальностей загальних (пізнавально-інтелектуальної, прогностичної, організаторської, соціальної, організаторської, діагностичної, комунікативної, дослідницької. рефлексивної) компетентностей щодо засвоєння психологічної сутності поняття успіху, його критеріїв, моделей та технологій досягнення, зокрема у сфері педагогічної діяльності (виховання та навчання дітей, супровід їх особистісного становлення і реалізації творчих здібностей) . формування у студентів педагогічних спеціальностей професійної (педагогічної) компетентності (теоретичні знання, практичні вміння, особистісні якості педагога) щодо сучасних психологічних та педагогічних досліджень у галузі психології успіху, розвитку компетенцій успішності, вміння розробляти, аналізувати власну ефективну стратегію успіху та індивідуальну модель успіху вихованця

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - ідентифікації та аналізу компонентів, компетенцій успішності; - аналізу моделей, розвивальних технологій розвитку успішності та надання консультативної допомоги з питань їх вибору; - застосовування методик визначення здібностей, компетенцій успішності; - організації, коучінгу власної дорожньої карти успіху та супроводу становлення здібностей, розвитку успішності дітей дошкільного, молодшого шкільного віку

Автори курсу

Ясько Лілія Володимирівна

Викладачі

Біла Ірина Миколаївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0