Психологія сім’ї

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань про: шлюб і сім’ю в Україні, функції, типи та структуру сімей, зміст подружніх стосунків; фактори стабільності шлюбу і сім’ї; роль подружньої сумісності в підтримці стабільності шлюбу;  значення батьківського впливу на розвиток особистості.

Мета курсу

формування у студентів педагогічних спеціальностей загальних компетентностей (соціальна (життєва), інформаційна, комунікативна, самоосвітня) щодо особливостей подружніх стосунків (типи сімей, їх функцій, динаміка подружніх взаємин тощо), критичного осмислення інформації про стилі сімейного виховання, вироблення власної стратегії сімейних стосунків. формування у студентів педагогічних спеціальностей професійної (педагогічної) компетентності (освітня, психологічна, дидактична, дослідницька, рефлексивна) щодо змісту подружніх стосунків (типи сімей, їх функцій, динаміка подружніх взаємин тощо); змісту, форм, методів роботи педагога з сім’єю; формування готовності майбутнього педагога до співпраці з родинами вихованців; оволодіння студентами основними методами, прийомами і техніками психолого-педагогічного консультування батьків дітей дошкільного віку; виховання у майбутніх педагогів культури взаємодії з родинами.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - критичного осмислення інформації про стилі сімейного виховання; - надання консультативної допомоги щодо розв'язання проблем сім'ї та виховання дітей; - застосування теоретичних знань у професійно-педагогічній діяльності.

Автори курсу

Савченко Юрій Юрійович

Підрозділ

Кафедра педагогіки та психології,
Педагогічний інститут

Викладачі

Савченко Юрій Юрійович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0