Тренінг міжособистісного спілкування

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів готовності до комунікативного процесу, транзактного аналізу теорії конфліктів з різних точок зору, вироблення умінь налагоджувати міжособистісну комунікацію з різними категоріями людей

Мета курсу

формування у студентів педагогічних спеціальностей загальних компетентностей (інформаційна, комунікативна, самоосвітня) щодо психологічної природи та технології спілкування у різних сферах діяльності людини (ділових, сімейних, педагогічних, побутових стосунках). формування у студентів педагогічних спеціальностей професійної (педагогічної) компетентності (освітня, психологічна, дидактична, дослідницька, рефлексивна) щодо сучасних психологічних та педагогічних досліджень у галузі міжособистісного спілкування, вміння аналізувати комунікативні ситуації, розробляти власну ефективну стратегію міжособистісного спілкування

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - аналізу внутрішньо-групових та індивідуальних особливостей процесу спілкування; - аналізу різноманітних конфліктних ситуацій та надання консультативної допомоги з питань їх вирішення; - застосовування методик визначення характеру спілкування; - налагодження ефективної міжособистісної комунікації.

Автори курсу

Савченко Юрій Юрійович

Підрозділ

Кафедра педагогіки та психології,
Педагогічний інститут

Викладачі

Савченко Юрій Юрійович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0