Альтернативні педагогічні системи

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення тенденцій розвитку альтернативних педагогічних систем, досвіду освітньої теорії та практики альтернативних систем, вироблення усвідомленого ставлення до цінностей педагогічної спадщини та готовності до творчого її примноження та адаптації у власній педагогічній діяльності

Мета курсу

формування у студентів педагогічних спеціальностей загальних компетентностей (соціальна (життєва), інформаційна, комунікативна, самоосвітня) щодо організації освітнього процесу навчального закладу з урахуванням альтернативних педагогічних систем. формування у студентів педагогічних спеціальностей професійної (педагогічної) компетентності (освітня, психологічна, дидактична, дослідницька, рефлексивна) щодо особливостей реалізації альтернативних педагогічних систем (система М.Монтессорі, Ф.Фребеля, Вальдорфська педагогіка) та технологій в роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - здобування інформації про альтернативні педагогічні системи з різних історико-педагогічних джерел; - інтерпретації, систематизації, аналізу усвідомленого відбору інформації про альтернативні педагогічні системи, їх адаптація і застосування у професійній діяльності.

Автори курсу

Алла Дмитрівна Січкар

Викладачі

Алла Дмитрівна Січкар

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0