Професійна етика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна забезпечує теоретичні та практичні аспекти поглиблення сформованих загальних та фахових компетентностей педагога: етичної професійної культури, знайомить студентів із вимогами до професійно-моральних якостей, основними етичними принципами та нормами поведінки педагога, його етикетною культурою

Мета курсу

Формування у студентів педагогічних спеціальностей загальних компетентностей (ключових, базових, соціально-предметних та методичної): особливості, зміст, принципи та функції педагогічної моралі, характер діяльності педагога та його моральних взаємин у педагогічному середовищі; розробляє основи педагогічного етикету, який є сукупністю правил спілкування та поведінки вчителя. Формування у студентів педагогічних спеціальностей професійної (педагогічної) компетентності (дидактичної, діагностичної, прогностичної, організаторської, комунікативної, виховної, дослідницької): знань, умінь та навичок етичної поведінки у різних професійних ситуаціях, розвиток дослідницької компетентності педагога, здатності самостійно конструювати навчальний процес, знаходження обгрунтованого рішення будь-якого виховного завдання, орієнтація на розвиток студентів і саморозвиток

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатність: 1. Застосовувати одержані знання у практичній діяльності; 2. Диференціювати поняття “етика” та “етика педагога”; 3. Володіти категоріями педагогічної етики; 4. Виділяти моральні особливості певних людських спільнот в різні історичні епохи; 5. Сформулювати ціннісні орієнтації та моральні ідеали сучасного українського суспільства; 6. На основі історичних традицій та іноземного досвіду моделювати зразки моральної поведінки педагога у різних педагогічних ситуаціях; 7. Діагностувати та коректувати власний рівень моральної вихованості, морально-професійні якості; 8. Взаємодіяти із учнями та колегами відповідно до етичних принципів, норм та правил; 9. Використовувати вербальні та невербальні засоби спілкування; 10. Прогнозувати та етично вирішувати конфліктні ситуації; 11. Застосовувати норми етикету у професійній діяльності; 12. Складати програму морального самовдосконалення та самовиховання.

Автори курсу

Паламар Світлана Павлівна

Викладачі

Паламар Світлана Павлівна

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0