Менеджмент творчості

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Вивчення дисципліни «Менеджмент творчості» передбачає розв’язання низки управлінських завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема:  розробки і реалізації нестандартних, інноваційних ідей та рішень на практиці, формування команд і практики ефективної командної роботи.

Мета курсу

Сформувати у студентів системи знань та навичок щодо розробки і реалізації нестандартних, інноваційних ідей та рішень на практиці. Надати студентам ясне і чітке уявлення про теоретичні та методологічні засади управління творчістю особистості і колективу; виробити навички оцінки і розвитку творчого потенціалу; сформувати навички самостійної, творчої роботи; вміння організовувати свою працю, розвинути здібності породжувати нові ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації.

Програмні результати навчання

знати:  особливості творчого підходу до вирішення нестандартних завдань;  методики комплектування проектних груп для вирішення нестандартних завдань. вміти:  застосовувати техніку активних комунікацій і групової роботи при постановці та вирішенні нестандартних завдань;  організувати творчі рішення наукових проектів;  використовувати творчі методи та інтелектуальні техніки в практиці прийняття рішень;  продукувати нові ідеї;  використовувати отримані знання для подальшого саморозвитку.

Підрозділ

Кафедра управління ,
Факультет інформаційних технологій та управління

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0