Тайм-менеджмент

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Вивчення дисципліни «Тайм-менеджмент» передбачає розв’язання низки управлінських завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: управління часом шляхом ефективного цілепокладання, планування і організації діяльності, самоконтролю і самомотивації для підвищення власної та командної ефективності.

Мета курсу

Сформувати навички володіння методами самоорганізації часу, раціонального використання ресурсів та підвищення власної ефективності. Ознайомлення з ефективним цілепокладанням, ситуаційним аналізом, з проектною системою постановки власних цілей. Придбання умінь і навичок з використання технологій для ефективної постановки цілей, визначення та розстановки пріоритетів. Навчання технікам планування, інвентаризації і хронометражу часу.

Програмні результати навчання

знати:  основні методи інвентаризації та аналізу власного та організаційного часу;  принципи і правила планування часу, визначення власних цілей і розстановки пріоритетів;  організаційні принципи розпорядку дня з урахуванням темпераменту та біоритмів людини;  способи підвищення власної ефективності;  види, правила та помилки самоконтролю. вміти:  робити хронометраж різних видів життєдіяльності;  формулювати життєві цілі за допомогою «дерева цілей» та «променевих діаграм»;  обґрунтовувати прийняті рішення;  обчислювати власні біоритми;  робити власний SWOT-аналіз, для виявлення сильних і слабких сторін, можливостей та загроз особистості;  розподіляти ресурси для ефективної самоорганізації;  використовувати технології планування власного часу, принципи планування поточного дня;  визначати критерії оцінки власної ефективності;  виявляти і аналізувати проблемні області індивідуального «освоєння» часу;  використовувати отримані знання для подальшого саморозвитку.

Автори курсу

Логачова Світлана Станіславівна

Викладачі

Логачова Світлана Станіславівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 0 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 16 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 12 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 40 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0