Школа сучасного керівника - Конфліктологія

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс спрямований на формування у майбутніх керівників психологічної готовності до управління; формування здатностей аналізу особливостей та міжособистісних взаємин у групах, засвоєння засобів оптимального впливу на працівників у виробничому колективі.

Мета курсу

Формування загальних компетентностей щодо теоретичних основ конфліктології та оволодіння практичними навичками аналізу конфліктів, вироблення вмінь контролювати конфліктну ситуацію та ефективно управляти конфліктами

Програмні результати навчання

знати: - загальні характеристики конфлікту як явища; - визначення і ознаки конфлікту, джерела та причини його виникнення; основні типи конфліктів; - визначення конфліктної ситуації; потенційні конфліктогенні ситуації; стадії конфліктів (трудових конфліктів); типи конфліктних особистостей; способи управління конфліктами. уміти: - визначати конфліктогени, етапи розвитку конфлікту, фактори, що сприяють виникненню та розвитку конфлікту, спосіб поведінки людини у конфліктній ситуації; - вибирати метод управління та попередження конфліктів; - мати навички вибирати спосіб поведінки у конфліктних ситуаціях; поводження із конфліктною особистістю; - визначати та формулювати позиції сторін та стадії конфлікту, складати карту конфлікту.

Автори курсу

Редько Сергій Іванович

Підрозділ

Кафедра управління ,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Редько Сергій Іванович

Період навчання

3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 3 3 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0