Організація індивідуальної роботи з учнями в ГПД

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на допомогу студентам, як майбутнім вчителям початкової школи, оволодіти теоретико-методологічними, методичними, психолого-педагогічними і процесуальними основами організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня та підготувати їх до роботи в ГПД сучасної школи першого ступеня

Мета курсу

Забезпечити засвоєння студентами основних форм, методів, прийомів і технологій організації навчального процесу з молодшими школярами в умовах групи подовженого дня

Програмні результати навчання

Студенти повинні знати: - сутність понять «індивідуалізація», «диференціація», «індивідуальний підхід», «самопідготовка учнів»; - вікові та індивідуально-психологічні особливості молодших школярів, їх навчальні можливості; - організаційні основи діяльності вихователя ГПД; - форми, методи і методики організації навчальної діяльності дітей в ГПД; - нормативно-правові документи ГПД; Уміти: - створювати умови для розвитку пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх індивідуальних можливостей; - застосовувати знання основних положень педагогічних теорій і концепцій початкової освіти для побудови оптимальної індивідуальної програми розвитку молодшого школяра; - використовувати різноманітні організаційні форми навчання та навчальний матеріал з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, вміти диференціювати міру допомоги школярам різного рівня успішності; - привчати школярів до регулярного приготування домашніх завдань в умовах ГПД, вчити економити час і сили; - надавати допомогу учням у виконанні навчальних завдань, усувати прогалини у знаннях; - формувати в учнів уміння використовувати знання, отримані на уроках під час виконання домашніх завдань; - сприяти виробленню навичок самоосвіти.

Автори курсу

Стаднік Надія Вікторівна

Викладачі

Стаднік Надія Вікторівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0