Бібліотечна статистика


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Бібліотечна статистика вивчає кількісну сторону складових бібліотечної діяльності (комплектування фонду, бібліотечне обслуговування, довідково-бібліографічну роботу, пошук інформації і т. п.) в тісному зв’язку з їх якісним змістом в конкретних умовах місця і часу. Бібліотечна статистика – це і наукова дисципліна, що вивчає використання кількісних показників для пізнання закономірностей розвитку бібліотечної справи, це і галузь практичної діяльності зі збору та обробки кількісних даних про бібліотечну справу – необхідна науковцям, бібліотекарям-практикам, користувачам та управлінцям. Бібліотечна статистика – це облік: окремих видів видань та неопублікованих документів; аудіовізуальних документів; електронних видань; користувачів бібліотек та органів НТІ; відвідувань, звернень; запитів на документи та їх копії; видачі документів та їх копій; запитів і відповідей на довідково-інформаційне обслуговування; відмов; заходів; та вміння розраховувати середні показники роботи бібліотеки: читаність, відвідуваність, середнє денне відвідування, обертаність книжкового фонду, книгозабезпеченість

Мета курсу

Поглиблення основних понять і категорій статистичної науки; опанування статистико-економічних методів; оволодіння методикою розрахунків узагальнюючих показників; формування навичок проведення міжнародних зіставлень; отримання досвіду узагальнення результатів статистичного аналізу та розробки управлінських рішень

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати основи наукової роботи в бібліотечно-інформаційній галузі (підготовка аналітичних довідок, експрес-опитування, анкети). Здатність планувати, проводити статистичні дослідження, обробляти їх результати, використовувати результати у практичній діяльності бібліотеки та при розробці стратегії її діяльності

Автори курсу

Сошинська Вікторія Євгенівна

Викладачі

Сошинська Вікторія Євгенівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0