Педагогічні технології формування математичних знань.

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна «Педагогічні технології формування математичних знань» базується на теоретичних засадах  щодо упровадження сучасних педагогічних технологій  формування математичних знань у початковій  школі.Предметом вивчення навчальної дисципліни є навчальний процесс спрямований на формування в студентів: системи знань про сутність математичних понять і фактів, необхідних для успішної професійної діяльності; знань щодо змісту педагогічних технологій формування математичних знань,  розвитку математичного світогляду особистості дитини та його компетенцій; розвиток інтелектуальної сфери студента, його потреби у саморозвитку та самовдосконалення. Зміст дисципліни  розроблено відповідно до навчального плану для спеціальності 6.010102 Педагогіка і методика середньої освіти. Початкова освіта, змістової лінії освітньої галузі „Математика“ Державного стандарту початкової загальної освіти і методичних підходів щодо викладання математики у початковій школі. Розглядаються різні типи педагогічних технологій формування математичних знань та  методичні аспекти їх реалізації, які   ґрунтуються на попередніх знаннях з педагогіки, психології та фахових методик, перш за все -  методики математики.

Мета курсу

Поглиблення знань студентів про сучасні педагогічні технології формування математичних знань молодшого школяра, їх види та особливості використання в початковій школі. Розвиток вміннь методично грамотно застосовувати сучасні педагогічні технології формування математичних знань учнів у навчально-виховному процесі початкової школи.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - онтогенетичні корені та значення педагогічних технологій як інструмента педагогічного впливу на формування особистості учня та озброєння його математичними знаннями; - зміст поняття «педагогічні технології формування математичних знань» та сутність технологічного підходу до навчання математики; - види педагогічних технологій формування математичних знань та їх особливості; - методику використання педагогічних технологій формування математичних знань. - педагогічний досвід використання педагогічних технологій формування математичних знань; Вміти: • методично грамотно застосовувати сучасні педагогічні технології формування математичних знань та інтелектуально-творчих умінь молодших школярів (особистісно орієнтовані сучасні технології, технології інтерактивного навчання, проектні технології, авторські технології та інші); • реалізовувати зміст освітньої галузі «Математика» Державного стандарту початкової загальної освіти засобами різних видів педагогічних технологій; • здійснювати організацію та керівництво діяльністю дітей молодшого шкільного віку в процесі використання педагогічних технологій формування математичних знань.

Автори курсу

Волинець Катерина Іванівна

Викладачі

Волинець Катерина Іванівна

Період навчання

3-й рік, 4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 0 0 3 3 2 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0