Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Вивчення вибіркової дисципліни «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі» передбачає розгляд наступних питань: мету і завдання курсу; принципи і методи навчання, особливості їх реалізації при використанні комп′ютерної техніки на уроках та в позакласній роботі в початковій школі; основні психолого-педагогічні вимоги до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи; види педагогічних програмних засобів для підтримки вивчення предметів у початковій школі.

Мета курсу

Поглибити знання студентів щодо використання засобів ІКТ у професійній діяльності вчителя початкової школи; розширити знання майбутніх учителів, щодо впровадження прийомів та методів з використання сучасних ІКТ у педагогічній діяльності.

Програмні результати навчання

Загальні компетентності: Інструментальні компетентності • Здатність до аналізу і синтезу • Здатність до організації і планування • Базові загальні знання • Засвоєння основ базових знань з професії • Усне і письмове спілкування рідною мовою • Елементарні комп’ютерні навички • Навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) • Розв’язання проблем • Прийняття рішень Системні компетентності • Здатність застосовувати знання на практиці • Дослідницькі навички і уміння • Здатність до навчання • Здатність пристосовуватись до нових ситуацій • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) • Лідерські якості • Здатність працювати самостійно • Планування і управління проектами • Бажання досягти успіху Фахові компетентності: 1. Знання з предметної області. 2. Когнітивні уміння та навики з предметної області. 3. Практичні навики з предметної області.

Автори курсу

Нестеренко Анна Вікторівна

Викладачі

Нестеренко Анна Вікторівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 3 3 0 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0