Риторична майстерність учителя початкової школи

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна спрямована на розвиток мовленнєво-риторичної особистості майбутнього вчителя початкової школи, яка усвідомлено володітиме засобами педагогічної комунікації з метою ефективного управління пізнавальною діяльністю молодших школярів, їхнім особистісним зростанням, а також професійного спілкування з членами педагогічного співтовариства, батьками, громадськістю  та репрезентації професійних цінностей у публічному мовленні.

Мета курсу

Поглиблення мовленнєво-риторичної компетентності мaйбутнього вчителя почaткової школи тa формувaння його готовності до мовленнєво-риторичної діяльності.

Програмні результати навчання

Володіння: - риторичними знаннями про правила і норми спілкування в різних сферах мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи; - технічними (голос, дихання, дикція) та логіко-емоційними параметрами мовлення педагога-оратора (інтонація, паузи, логічні наголоси, темп, мелодика мовлення); - мовленнєво-риторичними вміннями підготовки, редагування, запам’ятовування і виголошення промов із метою інформувати, переконати, закликати до дій та надихнути; - комунікативними якостями ораторського мовлення майбутнього вчителя початкової школи (правильність, виразність, багатство, ясність, точність, стислість, доцільність, художня образність, переконливість) та полімодальним мовленням; - мистецтвом архітектоніки (композиції) промови та жанрами педагогічної риторики. Вміння: - здійснювати ефективну педагогічну взаємодію з різними типами аудиторій (мала, середня, велика; добре підготовлена і недостатньо підготовлена; дитяча, молодіжна, доросла; налаштована позитивно, байдуже, негативно), співрозмовників («всезнайко», «базіка», «незацікавлений», «чомучка», «боягуз» та ін.), учнями молодшого шкільного віку (1-2 класи, 3-4 класи), колегами, батьками. Здатність: - удосконалювати свої мовленнєво-риторичні уміння протягом усього життя.

Автори курсу

Бондаренко Геннадій Леонідович

Підрозділ

Кафедра початкової освіти,
Педагогічний інститут

Викладачі

Бондаренко Геннадій Леонідович

Період навчання

3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0