Проектна діяльність у початковій школі

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

навчальна дисципліна спрямована на підготовку майбутніх педагогів до організації проектної діяльності в початковій школі

Мета курсу

Формування готовності майбутніх педагогів до організації проектної діяльності в початковій школі

Програмні результати навчання

Знати: - сутність і зміст базових понять «проект», «проектна технологія», «проектна діяльність», «проектні вміння та навички»; - вимоги до професійно значущих якостей вчителя, зважаючи на перехід до проектно-утворювальної системи навчання; - види і типи, основні підходи до класифікації проектів; - етапи та алгоритм проведення проектної технології; - види педагогічної взаємодії вчителя та учнів; - вікові особливості учнів молодшого шкільного віку; - методи навчання проектної діяльності. Вміти: - застосовувати інтерактивні методи навчання (мозковий штурм, морфологічний аналіз, дизайн-аналіз, кейс-стаді); - навчати учнів початкової школи здійснювати проектну діяльність; - самостійно та в групі виконувати проекти та вміти їх захистити; - об'єктивно оцінювати виконані учнями початкової школи проекти та проводити конкурси проектів; - розробляти календарно-тематичні плани уроків та банк проектів за темами навчальних предметів шкільної програми.

Автори курсу

Мартиненко Світлана Миколаївна

Викладачі

Кипиченко Наталія Сергіївна, Мартиненко Світлана Миколаївна

Період навчання

3-й рік, 4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 0 0 0 4 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0