Основи педагогічної діагностики

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на  оволодіння майбутніми вчителями  технологіями і методиками вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Мета курсу

Поглиблення діагностичної компетентності шляхом ознайомлення студентів зі змістом, завданнями і функціями діагностичної діяльності вчителя, діагностичними методиками вивчення особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Програмні результати навчання

Знати : - мету, завдання і основні функції педагогічної діагностики; - особливості проведення діагностичної діяльності; - види, типи та умови проведення педагогічного діагностування; - методи, прийоми, засоби педагогічного діагностування; - змістово-технологічне забезпечення діагностичного супроводу професійної діяльності педагога; - етапи проведення педагогічного діагностування особистості учня. Вміти : - визначати конкретні завдання проведення педагогічного діагностування, виходячи із загальної мети освіти, виховання та формування особистості; - володіти діагностичними методиками вивчення особистості, колективу класу, виховного потенціалу сім’ї учня, особливостей навчально-виховного процесу; - організовувати діагностичну діяльність на основі глибокого і систематичного вивчення індивідуальних особливостей, інтересів, можливостей і потреб учнів; - здійснювати педагогічну взаємодію з батьками, досягаючи єдності виховних впливів школи, сім’ї та громадськості; - аналізувати, оцінювати, прогнозувати та здійснювати корекцію індивідуального розвитку і навчальних можливостей учнів; - складати та змістовно наповнювати методичне портфоліо з педагогічної діагностики.

Автори курсу

Мартиненко Світлана Миколаївна

Підрозділ

Кафедра початкової освіти,
Педагогічний інститут

Викладачі

Кипиченко Наталія Сергіївна, Мартиненко Світлана Миколаївна

Період навчання

3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0