Технології формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного віку

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна має на меті розширення знань студентів про простір і час як невід'ємних і найзагальніших характеристик буття та формотворних категоріями (соціальний простір та соціальний час, освітній простір та інше), визначальне значення просторово-часових уявлень у житті людини; складність і своєрідність процесу освоєння дітьми дошкільного віку простору і часу, особливостей їх просторових і часових самовідчуттів та опанування студентами змістом, формами, методами, предметними технологіями формування просторово-часових уявлень у дітей різних вікових груп в освітньому процесі ДНЗ.

Мета курсу

Формування фахових компетентностей підготовки фахівців педагогічних спеціальностей. Соціальна (життєва) – світоглядні позиції особистості, розуміння простору та часу як невід'ємних атрибутів об'єктивного світу, здатність до системного мислення, креативність, адаптивність і комунікабельність, наполегливість у досягненні мети. Інформаційна – застосовувати необхідну інформацію для особистісного розвитку та розвитку вихованців. Розуміння сутності поняття «інформаційний простір» як феномена культури та сфери суспільного життя. Комунікативна – здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою, потреба у спілкуванні, вміння адекватно і доречно висловлювати власні думки, узгоджувати дії для організації спільної результативної діяльності. Самоосвітня – володіння прийомами самореалізації, саморозвитку, прагнення постійно поповнювати свої знання і набувати нові, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток Формування фахових компетентностей підготовки фахівців із педагогічних спеціальностей: - діагностико-прогностичної, яка забезпечує визначення стану педагогічного процесу і завдань освітньої роботи з дітьми, їх відповідність вимогам часу; - освітньої, що спрямована на розширення базових уявлень з оcнов філософії, психології, педагогіки, соціології про категорії простір та час, усвідомлення їх взаємозв’язку та значущості просторово-часових уявлень для повноцінної життєдіяльності людини; - дидактичної – здатності самостійно конструювати освітній процес у дошкільному навчальному закладі і, вільно використовуючи в практичній діяльності теоретико-методичні напрацювання вітчизняної та зарубіжної педагогіки, володіти способами формування просторово-часових уявлень у дітей різних вікових груп, уміти добирати способи, прийоми, методи формування просторово-часових уявлень дітей в різних видах діяльності, проектувати власні технології формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку; - рефлексивної – розвиток уміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати, оцінювати результати власної педагогічної діяльності, їх відповідність вимогам часу; передбачати наслідки педагогічної діяльності, здатність до критики й самокритики

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів знань і умінь: - про особливе значення часу і простору у житті людини; - сучасні технології формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку; - вміння аналізувати та оцінювати проблеми розвитку у дошкільників адекватних способів сприйняття простору і часу; - застосовувати сучасні технології формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку; проектувати власні технології формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку

Автори курсу

Голота Наталія Миколаївна

Викладачі

Голота Наталія Миколаївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0