Історико-педагогічні студії

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення тенденцій розвитку педагогічних систем, досвіду освітньої теорії та практики, вироблення усвідомленого ставлення до цінностей педагогічної спадщини та готовності до творчого її примноження у власній педагогічній діяльності.

Мета курсу

Розширення у студентів педагогічних спеціальностей загальних компетентностей (соціальна (життєва), інформаційна, комунікативна, самоосвітня) щодо джерел розвитку педагогіки, принципів, змісту, методів, форм організації освіти у різні історико-педагогічні періоди, професійно зорієнтованих знань, умінь і способів діяльності адаптовувати прогресивні ідеї минулого у практику сьогодення. Поглиблення у студентів педагогічних спеціальностей професійної (педагогічної) компетентності щодо особливостей розвитку освітніх систем в історико-педагогічній ретроспективі; взаємозв’язок між соціальними запитами на освіту дітей та змістом навчання і виховання; особливості дидактичних систем в історико-педагогічній ретроспективі

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - історико-педагогічної реконструкції, продуктивних ідей людиноцентричної педагогіки минулого; - усвідомлення ціннісно-значущої діяльності в соціальному середовищі; - здобування інформації з різних історико-педагогічних джерел; - інтерпретації, систематизації, аналізу усвідомленого відбору інформації (з різних джерел) та застосовування її у професійній діяльності; - аналізу, критичного осмислення, знаходження власних рішень з актуальних проблем навчання і виховання учнів.

Автори курсу

Венгловська Олена Анатоліївна

Викладачі

Венгловська Олена Анатоліївна, Січкар Алла Дмитрівна

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0