Організація спеціальних заходів (Event-менеджмент)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Діапазон event-менеджменту широкий і складається з чітко визначеної послідовності дій, починаючи від  визначення мети і бізнес-стратегії до оперативного планування і проведення заходів у заздалегідь визначених просторово-часових рамках. При цьому важливо, що в центрі уваги event-менеджменту поставлена робота з чітко визначеною цільовою аудиторією.  Отже, дисципліна "Організація PR-заходів" спрямована на формування знань алгоритму дій при проведенні заходів, визначення цільвих аудиторій для цих заходів, а також, опосередковано, на фомування знань щодо стратегії промоції підприємства.

Мета курсу

Формування у студентів будь-якої спеціальності світоглядної та самоосвітньої компетентності. Поглиблення комунікативної, управлінської та проектно-творчої компетентності студентів усіх спеціальностей.

Програмні результати навчання

1. Світоглядна компетентність - здатність виявляти стійкий світогляд щодо сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури. Дотримання етики у фаховій сфері, а також в усіх аспектах суспільного життя. Здатність будувати кар’єру та організовувати повсякденне життя на принципах моралі й гідності. 2. Самоосвітня компетентність - готовність до навчання упродовж життя, здатність до самоосвіти. Спроможність аналізувати, систематизувати й використовувати у професійній сфері наукову та навчально-методичну інформацію. 3. Проектно-творча компетентність - можливість розробляти та писати сценарії комунікаційних заходів, організовувати внутрішні комунікації, формувати плани проведення заходів, розробляти алгоритми їх впровадження та матрицю відповідальності за проведення заходів

Автори курсу

Кияниця Євгенія Олегівна

Викладачі

Нетреба Маргарита Миколаївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0